Miljötjänster

Mitta Ab hittar lösningar även om förutsättningarna förändras.

Deponi och avfall

Inom ramen för gällande miljölagstiftning finns idag en rad krav på avfall och deponier av olika klasser avseende typ av avfall, begränsning av läckage samt krav på kontroll. Såväl befintliga som nya deponier berörs av dessa miljökrav. Vi hjälper er att hitta lösningar på deponifrågorna utifrån lokala förhållanden och kan stödja er i arbetet med att utveckla och anpassa avfallsdeponeringen efter nya förutsättningar.

Vår breda erfarenhet inom t ex VA och vattenrening, geoteknik, föroreningar i mark och vatten, miljölagstiftning och deponifrågor ger en bred bas att stå på vid frågor rörande avfall och deponi.

Exempel på vår kompetens inom området är:

  • Avfallshantering inom företag och organisationer
  • Avslutning och anpassning av befintliga och äldre deponier
  • Förstudier, utredningar och lokaliseringsfrågor
  • Uppbyggnad och konstruktion av nya deponier och dess delar
  • Lakvattenhantering
  • Kartering och klassificering av avfall
  • Framtagning av kompletta bygghandlingar och förfrågningsunderlag samt byggledning och kontroll vid byggnation
  • Upprättande av kontrollprogram
  • Tillståndsansökan, MKB
  • Geotekniska och miljögeotekniska utredningar

Kontaktpersoner

Johan Ericsson, tel 070-689 15 53
Alexandra Frost, tel 070-644 96 36

Alla kontaktuppgifter