Vatten- och marktjänster

Vi kan vatten

Vatten- och marktjänster

Vi har en bred erfarenhet inom områdena avloppsteknik och dricksvatten.
Vi arbetar med hela processen från förstudier, utredningar, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag till fullt färdiga anläggningar. Spillvattenhantering inklusive slambehandling är några andra delar vi jobbar med. Vidare arbetar vi med frågor rörande dagvattenhantering och olika typer och lösningar avseende LOD-anläggningar såsom till exempel våtmarker, dammar och infiltrationsanläggningar, olje- och slamavskiljare m.m.

Exempel på vad vi jobbar med är:

 • Förstudier, utredningar
 • Processlösningar, principförslag, dimensionering och projektering
 • Upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling och projektledning
 • Energibesparingar
 • Periodiska besiktningar
 • Entreprenadbesiktningar
 • Upprättande av egenkontrollprogram
 • Tillståndsärenden inklusive MKB
 • Miljörapporter
 • Upprättande av driftsinstruktioner
 • Provtagning och provtagningsprogram
 • Underhållsplanering
 • Säkerhet kring dricksvattenanläggningar
 • Utbildningar

Kontaktpersoner

Fredrik Wolff, 076-854 87 51
Alexandra Frost, 070-644 96 36

Alla kontaktuppgifter